سازشناسی ایرانی

sazshenasi otraei

مؤلفان: ارفع اطرایی، محمدرضا درویشی.
این کتاب که به مطالعه سازهای ایرانی می پردازد، بر اساس سطح نیاز و برنامۀ دوره متوسطۀ هنرستان های موسیقی کشور طراحی و تألیف شده است و از این رو در همۀ موارد سعی شده در ایجاز و حتی حذف پاره ای مسایل فراتر از سطح و نیاز هنرجویان دارد.
کتاب سازهای ایران در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول به مطالعه سازهای مورد استفاده در موسیقی کلاسیک ایرانی- یا مبتنی بر موسیقی کلاسیک ایرانی- اختصاص دارد و فصل دوم به مطالعۀ اجمالی سازهای مورد استفاده در موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران می پردازد.
هدف این کتاب آشنایی با سازهای ملی و نواحی ایران از طریق مطالعه ی خصوصیات ظاهری، تکنیک های اجرایی، کوک، دستان بندی، جنس مواد به کار رفته در ساختمان ساز و موقعیت های اجرایی سازها به منظور درک بخش مهمی از سنت موسیقی ایرانی است.