پیانوپیانو از جمله سازهایی است که نه تنها از اهمیت استفاده از آن طی قرون متمادی چه به عنوان ساز سولو و چه به عنوان ساز همراهی کننده، کاسته نشده بلکه با گذشت زمان پراهمیت تر و توسعه یافته تر در عرصه موسیقی ظاهر شده است. مشخصات مناطق صوتی مختلف در این ساز به شرح ذیل می باشد:

1- منطقه صوتی بالا: صوت حاصله از نت های این منطقه کمی زنگ دار و دارای کیفیتی درخشان است.

2- منطقه صوتی میانی: صوت این منطقه نسبت به منطقه صوتی بالا خنثی است و استفاده از آن به صورت مداوم توصیه نمی شود.

3- منطقه صوتی پایین: اصوات این منطقه صوتی دارای کیفیتی تاریک و مبهم هستند و معمولاً از آن ها برای افزودن قدرت کوبه ای به خط باس استفاده می شود.

سازشناسی سمفونیک